Alternatieve therapie vormen en hun prestatie codes

Let op: het kan zijn dat deze indeling nog geactualiseerd wordt ivm wijzigingen

Op deze pagina is te zien welke soorten therapie er worden toegepast door Vergoedbare CAT-therapeuten en welke ”prestatie codes” deze behandelvormen hebben. De omschrijving en de prestatie code worden gebruikt op de nota’s die cliënten van CAT-therapeuten indienen bij zorgverzekeraars. Alle therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar zijn herkenbaar aan het blauwe CAT-vergoedbaar schild en zijn erkend door CAT in het Vektis register via een realtime koppeling. Over het algemeen werken Vergoedbare CAT-therapeuten eclectisch en holistisch: zij gebruiken meerdere behandelvormen door elkaar tijdens sessies en zien het menselijk lichaam als 1 geheel in plaats van 1 lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Een ander holistisch kenmerk voor de behandelwijze van Vergoedbare CAT-therapeuten is dat zij geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar zien, maar als verbonden aan elkaar. De behandelvormen zijn ingedeeld in 5 vakgroepen zoals hieronder te zien is. Er is hierbij gebruik gemaakt van de prestatie codelijst zoals verzorgd door Vektis. Elke behandelvorm is uitklapbaar voor meer informatie.

VAKGROEP PSYCHOSOCIALE THERAPIE

Psychosociale Therapie

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Deze vakgroep is ook wel bekend als psychosociaal. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen met gesprekstechnieken die bij de cliënt zelfreflectie en waardevolle inzichten als gevolg hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door Psychosociale therapie zijn doorgaans psychisch van aard.

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Hypnotherapie 24501

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.  

kunstzinnige therapie 24502

Kunstzinnige therapie is een therapievorm, die tot doel heeft door diverse kunstvormen (tekenen, schilderen, boetseren, muziek) een veranderingsproces bij een patiënt in gang te zetten.

Gestalttherapie 24503

De gestalttherapie is een psychotherapeutische stroming die ontstaan is in de jaren 40 van de twintigste eeuw. Zij wil een alternatief of aanvulling vormen voor stromingen zoals de gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie, psychoanalyse en systeemtherapie. . Een bekend voorbeeld is het gebruik van een stoel waarop de client een belangrijke persoon visualiseert en daarmee een ‘virtuele’ dialoog aangaat. 

Overige psychosociale therapie 24504

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

(kinder) coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Counseling 24506

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 

Simonton therapie 24507

Dr. Carl O. Simonton is de grondlegger van de Simontontherapie, een zelfhulp programma voor mensen met kanker. Het combineert een groot aantal bekrachtigende factoren tot een gedegen totaalprogramma voor mensen met kanker.
Simonton is een orthodox geschoold radioloog/oncoloog en een pionier op het gebied van de technieken van behandeling van kanker waarbij niet alleen het lichaam maar ook de geest een belangrijke rol speelt. 

Speltherapie 24508

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Oudergesprekken/ouderbegeleiding 24509

Bij deze behandelvorm worden de ouders begeleid bij het opvoeden van hun kinderen. In veel gevallen wordt er gesproken terwijl het kind aan het spelen is.

Evaluatie/verslag/rapportage 24510

Bij deze behandelvorm wordt er vooral teruggekeken. De therapeut evalueert de behandelingen en maakt er een verslag en/of rapportage van. De client en/of andere hulpverleners kunnen de rapportage of het verslag inzien. 

Integratieve psychotherapie 24511

Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Regressie (reïncarnatie)therapie 24512

Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met hypnose/trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatie therapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Creatieve therapie (vaktherapie) 24514

Beeldende therapie is een van de vijf therapievormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces te bewerkstelligen. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldende therapeut.

Psychomotorische kindertherapie 24515

Psychomotorische kindertherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren met psychosociale of psychische problemen. De therapie zich richt op beïnvloeding van het handelen, voelen en denken.

Emotioneel lichaamswerk 24516

Emotioneel Lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode c.q. levenswijze, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. De aanduiding Emotioneel Lichaamswerk is beschermd.

Haptotherapie 24517

Haptonomie is een leer / wetenschap die zich bezig houdt met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Psychologische begeleiding 24700

De gesprekken met de psycholoog kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur.  Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan. 

VAKGROEP LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

Lichaamsgerichte therapie

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Deze vakgroep staat ook wel bekend als Beweegtherapie of bewegingstherapie en is in het verleden ook zo genoemd. De behandelvormen in deze vakgroep hebben veelal te maken met het menselijk lichaam en bij de therapie zelf vindt dan ook meestal aanraking plaats. Alhoewel een gezond lichaam ook goed is voor de geest, is Lichaamsgerichte Therapie in eerste plaats bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen.

Chiropractie 24600

Chiropractie is het behandelen van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom, gebaseerd op de overtuiging dat de algehele gezondheid hierdoor beïnvloed wordt. Volgens de chiropraxie bestuurt het zenuwstelsel alle processen binnen het lichaam. Aangenomen wordt dat, wanneer er binnen deze processen iets fout gaat, de oorzaak hiervoor vaak terug te vinden is in het zenuwstelsel.

Cranio-sacraaltherapie 24601

De craniosacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een eenheid met het bindweefsel als verbindend element. Door dit weefsel van de voeten naar de schedel te volgen, voelt de therapeut waar de verstoringen zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele bewegingen bevordert de therapeut het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit gaat soms gepaard met een fysieke of emotionele ontlading wat daarna ontspanning als resultaat heeft.

Osteopathie 24603

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten behandelen vaak, maar niet uitsluitend, chronische klachten, waar met behulp van beeldvormend medisch onderzoek en laboratoriumonderzoek (klinische chemie) geen duidelijke afwijkingen of bloedwaarden naar voren zijn gekomen.

Ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn 24604

De methode van Dixhoorn is een ontspanningstherapie waarbij ademhaling een belangrijke factor is. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bewegingsoefeningen en aandachtsoefeningen. De therapeut kan ook zachte manuele technieken gebruiken tijdens de sessies. De techniek is gebaseerd op de bevindingen van arts en wetenschapper J.J. Dixhoorn.

(ortho)manuele therapie 24605

Deze behandelvorm is ontwikkeld door mevr. M. Sickesz om wervelsafstandafwijkingen te behandelen. Daarbij kunnen lichamelijke klachten veroorzaakt worden door lichaamshouding en algehele beweging van het lichaam. Behandeling is goed voor correcties aan elleboog en knie gewrichten bvb.

manuele therapie E.S. (Egg Shell) 24606

Manuele Therapie E.S. is een behandelwijze die zich richt op de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat, of klachten die daarvan zijn afgeleid. Deze behandelwijze houdt rekening met individuele verschillen en asymmetrie. Manuele therapeuten E.S. trachten uitsluitend door gebruik van handgrepen (i.e. manueel) een optimale bewegingsfunctie te realiseren en te handhaven. Hierbij wordt zeer subtiel en meestal pijnloos gewrichten in het lichaam bewogen.

overige alternatieve bewegingstherapie 24607

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen waarbij sprake is van bewegingstherapie die of niet direct vallen over een van de overige noemers. Dit kan zijn doordat de techniek die gebruikt wordt een combinatie is van andere technieken of omdat deze specifieke behandelvorm niet gespecificeerd is door de therapeut. Veelal is er sprake van een meer vrije vorm van behandelen waarbij de aandacht ligt op algehele motoriek en het beweegapparaat (hoe het lichaam beweegt).

body stress release 24608

Body Stress Release is een gezondheidstechniek die het lichaam activeert om vastgezette spanning in de spieren los te laten. Deze spierspanning ontstaat door fysieke-, emotionele- of chemische overbelasting. Lichte, handmatige drukimpulsen stimuleren het lichaam om de spierspanning los te laten, waardoor de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen wordt hersteld. Deze communicatie is cruciaal voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

orthopedische geneeskunde 24609

Orthopedie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. Orthopedische geneeskunde is een praktijkgerichte behandelvorm die werkt met bewegingsoefeningen en lichaamshoudingen in combinatie met lichte aanraking.

Sportmassage 24610

Een sportmassage is een massage die gericht is op de doorbloeding van de spieren. Dit stimuleert het afvoeren van afvalstoffen in je lichaam. Omdat dergelijke afvalstoffen worden aangemaakt tijdens sporten, is deze massage zeer effectief voor personen die met enige regelmaat sporten en bvb last hebben van verzuurde spieren of langdurig spierpijn.

VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE

Natuurgeneeskunde

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met Natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Fytotherapie 24001

Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie, (‘behandeling met planten’) genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. In de kruidengeneeskunde gebruikte plantaardige middelen noemt men kruidengeneesmiddelen of fytotherapeutica.

Kinesiologie 24002

De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert, en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.

Enzymtherapie 24003

Enzymtherapie is een alternatieve behandelwijze, waarbij bepaalde enzymen die volgens de theorie van enzymtherapie een genezende of profylactische werking hebben, worden ingespoten of ingenomen. Enzymen, of fermenten, zijn eiwitachtige stoffen, die via de maag of darm het bloed niet kunnen bereiken.

Moermantherapie 24004

De moermanmethode, ook wel moermantherapie of moermandieet, is een behandelmethode die kanker zou kunnen bestrijden, bedacht door de Nederlandse huisarts Cornelis Moerman. De behandelmethode bestaat uit een dieet en het toedienen van extra voedingsstoffen door middel van voedingssupplementen.

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Iriscopie 24006

Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.

Neuraaltherapie 24007

Neuraaltherapie is een medische behandeling bedacht door de Duitse artsen (en broers) Ferdinand en Walter Huneke die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie van processen in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen.

Mesologie 24008

Mesologie is een vorm van geneeskunde die regulier medische kennis integreert met kennis uit de complementaire (aanvullende) geneeswijzen. Reguliere geneeskunde, Ayurveda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer vormen de basis voor de Mesologie.

Reflexzonetherapie 24009

De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in in zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.

Neuromusculaire triggerpointtherapie 24010

Neuromolesculaire triggerpointtherapie werkt goed tegen spierklachten, rugklachten en wiplashklachten. Er wordt gebruik gemaakt van manuele technieken en van dry needling. Het pijnlijke deel wordt aangeprikt en dit verzoorzaakt spiersamentrekking die spierverkramping ‘bevrijd’. De aangeraakte punten heten triggerpoints.

Bioresonantie therapie 24011

Bioresonantie therapie is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn.

Energetische therapie 24012

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Neuromusculaire behandeling 24013

De term neuromusculaire aandoeningen omvat verschillende aandoeningen aan zenuwen (neuro) en spieren (musculair). Deze aandoeningen worden vaak spierziekten genoemd. Omdat bij veel neuromusculaire aandoeningen meer lichaamsweefsels betrokken zijn dan de spieren, is gekozen voor de term neuromusculaire aandoeningen. Er zijn veel verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend.

Ayurvedische therapie 24014

Ayurveda betekent letterlijk ‘de wetenschap of kunst van het leven’. Ayus betekent in het Sanskriet ‘leven’ en Veda staat voor ‘wetenschap’ of ‘kunst’.  Ayurveda geldt als de oudste geneeswijze en is gestoeld op de menselijke maat.

APS 24015

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS Therapy is een revolutionaire therapie die met behulp van het APS apparaat het lichaam stimuleert bij herstel, regeneratie en energie bevordering.

Bowentherapie 24016

De Bowen Therapie is een holistische manier van manuele behandeling waarbij aandacht wordt besteed aan de cliënt als gehele persoon. Via bindweefsel (fascie) en spieren wordt de structurele samenhang binnen het lichaam, tussen zenuwen, bindweefsel en spierskeletsysteem, bevorderd waardoor lichamelijk en psychisch herstel kan worden gestimuleerd.

Spirituele therapie 24400

Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. Als we in ons leven fysieke, emotionele en/of mentale problemen tegenkomen, zijn deze uitdrukking van een storing in de verbinding met ons diepste zelf.

Paranormale geneeskunde 24401

Met paranormale geneeskunde wordt een geneeswijze bedoeld, waarbij veronderstelde paranormale gaven een genezing bewerkstelligen. Onder paranormale (=naast het normale) gaven wordt onder meer magnetisme, helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid gerekend.

Antroposofische therapie 24300

In de antroposofische geneeswijze worden de gezondheidsaspecten van levende wezens vanuit het gezichtspunt van de antroposofie verklaard. Wanneer iemand ziek wordt, is volgens de antroposofische geneeswijze ergens in de lagen van die persoon het evenwicht verstoord.

VAKGROEP OOSTERSE GENEESWIJZEN

Oosterse Geneeswijzen

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

Ook wel bekend als TCM (Traditional Chinese Medicine) Deze vakgroep omvat geneeswijzen die als Oosters kunnen worden gezien. De behandelvormen die in deze vakgroep voorkomen zijn niet ontstaan of ontwikkeld in het Westen (ook wel o.a. Europa, Amerika, Rusland, Africa en Australië). Daarnaast vallen ook slechts de behandelvormen in deze vakgroep die als traditioneel en Oosters kunnen worden gezien. Met traditioneel wordt bedoeld dat deze behandelvormen een lange geschiedenis hebben in het land van oorsprong. De klachten die kunnen worden behandeld zijn uiteenlopend van lichamelijk of psychisch.

Chinese kruidengeneeskunde 24101

Chinese kruidengeneeskunde gaat uit  van de genezende eigenschappen van de plant. Door de juiste Chinese kruiden formule kunnen klachten verdwijnen.  De Chinese kruiden en acupunctuur versterken elkaars werking, daarom worden de Chinese kruiden en een acupunctuur behandeling vaak tegelijkertijd in gezet

Shiatsu therapie/massage 24102

Shiatsu is een Japanse massagemethode waarbij de drukpunten in de meridianen, de energiekanalen van het lichaam, behandeld worden. ‘Shi’ betekent vinger en ‘atsu’ betekent druk. Alvorens met de shiatsubehandeling van start te gaan, zal de therapeut eerst informeren naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

overige Oosterse geneeswijzen 24103

Verzamelnaam voor Oosterse geneeswijzen die niet onder andere noemers vallen.

Acupunctuur 24104

Acupunctuur is een behandelmethode met als doel het lichaam weer in balans te brengen. Het behoort tot de traditionele Chinese geneeskunde. De behandeling vindt plaats door het plaatsen van naalden op de behandelpunten. Deze richt zich meestal op de meridianen, de energiebanen in het lichaam.

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

VAKGROEP HOMEOPATHIE

Homeopathie

Klik op onderstaande behandelvormen voor meer informatie. De code achter de behandelvormen is de prestatiecode zoals afgegeven door Vektis.

In deze vakgroep zitten therapeuten die actief zijn als homeopaat en (in principe) werken volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam. Deze vakgroep heeft slechts 1 behandelvorm en prestatie code.

Klassieke Homeopathie 24200

Een homeopaat werkt volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam.