Profiel Vergoedbare CAT-therapeut

 


Dit CAT-vergoedbaar profiel is een officiële aanvulling op het CAT-vergoedbaar reglement.

De behandelingen van vergoedbare CAT-therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking. In dit profiel wordt verwezen naar GRO (gatregisteropleidingen.nl), dit platform is in ontwikkeling en het is mogelijk dat opleidingen nog niet zijn opgenomen in het register.

Waar dit profiel afwijkt van het reglement is dit profiel actueel en leidend.

1. Alternatieve beroepsopleiding NLQF 6 conform

Een CAT-vergoedbaar therapeut voldoet aan het GRO Basis BeroepsCompetentieProfiel (BCP) NLQF 6 conform + aan de  PLATO-norm

Dit kan op 3 manieren:

 • Een 4-jarige alternatieve beroepsopleiding 240 ECTS hbo conform niveau (geaccrediteerd door CPION, SNRO, SKB) waarin de MBK / PsBK PLATO is opgenomen. Ook kan een beroepsopleiding + een elders gevolgde MBK / PsBK PLATO volstaan (totaal 240 ECTS)
 • of, een complete set competenties in de alternatieve zorgsoort van de behandelaar d.m.v. een door NCP NLQF of door GRO gatregisteropleidingen.nl (gelijkwaardig instituut) op minimaal NLQF niveau 6 (conform) ingeschaalde alternatieve beroepsopleiding  + een opleiding MBK / PsBK PLATO
 • of, een reguliere opleiding in de zorg zoals hier vermeld + minimaal een 1.5 jarige erkende alternatieve beroepsopleiding. Er is door de reguliere opleiding vrijstelling van de MBK / PsBK PLATO én er wordt voldaan aan de therapeutische vaardigheden uit het GRO Basis BeroepsCompetentieProfiel (BCP) NLQF 6 conform
2. Meerdere modules?

Het kan zijn dat je meerdere kortere modules (blokken) hebt gevolgd. Het bij elkaar nemen van deze opleidingen wordt ‘stapelen’ genoemd. Dit stapelen is alleen mogelijk als het op een verstandige manier gebeurt en onder de volgende voorwaarden:

1. Alle opleidingen voldoen aan kwaliteitsstandaarden waar de screening commissie mee akkoord gaat. Deze opleidingen zijn erkend door GRO: gatregisteropleidingen.nl / kunnen erkend zijn door CPION, SNRO, SKB, door erkende beroepsorganisaties of koepels.

2. De opleidingen hebben een verschillende inhoud en zijn samen verantwoordelijk voor jouw complete therapeutische vorming. Bijvoorbeeld: het volgen van 3 opleidingen technieken hypnose, met ongeveer dezelfde inhoud vullen elkaar niet aan maar herhalen elkaar en zorgen niet voor een volledige vorming van het hypnotherapeut-schap. Alleen als het ”stapelen” gezorgd heeft voor een kwalitatieve vormgeving van het therapeutschap kan CAT-vergoedbaar waarborgen dat de therapeut voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van het beroepsprofiel. Voor meer inzicht in wat deze therapeutische vorming inhoudt verwijzen we je naar het onderdeel: therapeutische vorming.

3. Korte opleidingen/cursussen en bijscholingen mogen niet meegeteld worden.

4. Het moet gaan om afgeronde vakopleidingen op hbo-niveau, deelcertificaten kunnen niet meegeteld worden (tenzij er in bepaalde gevallen geldige verklaringen zijn bijgevoegd waaruit behaalde competenties blijken).

5. Over verschillende disciplines gestapelde diploma’s is niet mogelijk.

3. PLATO-norm

Van elke CAT-vergoedbaar therapeut wordt geëist dat zij een opleiding MBK en/of PsBK hebben gevolgd die voldoet aan de PLATO-eindtermen of vrijstelling heeft hiervoor. Dit kun je controleren door het bestand ‘PLATO-vrijstellingslijst’ onderaan deze website te bekijken. Of je opleidingen voldoen aan de PLATO richtlijnen kun je controleren op de certificaten die je ontvangen hebt van deze opleidingen of door te kijken op de website van de instituten die deze opleidingen geven. Een goed opgeleide therapeut zal sneller de grenzen van zijn/haar kunnen herkennen en doorverwijzen als een behandeling niet meer verantwoord is. Het is belangrijk de beperkingen van je therapeutschap te kennen en in de praktijk goed te handelen als iets buiten je behandelgebied valt. Bijvoorbeeld: Een complementair behandelaar mag nooit diagnoses stellen en moet altijd doorverwijzen naar de huisarts als er aanwijzingen zijn dat de cliënt in kwestie bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen heeft. Deze klachten vallen buiten de reikwijdte van de capaciteiten van een alternatief therapeut. Om blijvend te voldoen aan het beroepsprofiel moet de CAT-vergoedbaar therapeut de PLATO-kennis elk jaar up to date houden door deze bij te scholen. 

4. GRO-erkende opleidingen

De beroepsopleiding moet voor het profiel vergoedbare CAT-therapeut erkend zijn door GRO: gatregisteropleidingen.nl

5. Jeugdzorg

Om door CAT-vergoedbaar te worden erkend voor de jeugdzorg moet de vergoedbare CAT-therapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

– De vergoedbare CAT-therapeut voldoet aan de opleidingseisen in dit profiel.
– De vergoedbare CAT-therapeut heeft 1 van de volgende opleidingen gedaan:

1. Een NVAO geaccrediteerde bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen, met specialisatie kinderen. Zoals die te vinden zijn in de lijst MBK/PsBK vervangende opleidingen.

2. Een van de opleidingen in het document MBK/PsBK vervangende opleidingen die betrekking hebben op de jeugdzorg.

3. GRO-erkende beroepsopleidingen of modules op hbo-conform niveau die betrekking hebben op de jeugdzorg.

Voor de psychomotore kindertherapie moet 3m/24p gevolgd zijn van de lijst MBK/PsBK vervangende opleidingen of de opleiding van Le Bon Depart.

Als aanvullende eis wordt gesteld dat de therapeut een website heeft waarin jeugdzorg als onderdeel van het zorgaanbod naar voren komt.

Werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. In de screening kan in bepaalde gevallen een opleiding buiten de zorg, zoals bv. de PABO, meegenomen worden.

6. Therapeutische vorming zelfstandige beroepsbeoefenaar

Om te voldoen aan het vergoedbare CAT-profiel moet je een kwalitatieve en volledige therapeutische vorming kunnen onderbouwen. Deze therapeutische vorming is ontstaan door je opleiding(en) en door je praktijkervaring en bestaat uit de volgende onderdelen:

1: Theoretische kennis. Het is belangrijk specifieke kennis te hebben over je eigen vakgebied. Bijvoorbeeld: een hypnotherapeut begrijpt precies wat hypnose en regressie is, hoe het in theorie werkt en waar het in theorie voor ingezet kan worden.

2: Praktische uitvoering behandelvorm. Je dient geleerd te hebben je technieken aantoonbaar in de praktijk te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut beheerst de basis technieken hypnose en weet tijdens de gesprekken met de cliënt hoe in te spelen op de actualiteiten in de casus.

3: Planmatig werken. De therapeut sluit een behandelovereenkomst met de cliënt en heeft van te voren een duidelijk plan van aanpak.

4: Therapeutische relatie. De behandelaar is in staat een verstandige therapeutische relatie met de cliënt te onderhouden en respecteert de beperkingen van deze relatie.

5: Hulpvraag formuleren en behandelplan vormgeven. De therapeut is in staat een hulpvraag te formuleren en daarop volgend een behandelplan op te stellen. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut constateert (let op: een alternatieve therapeut mag geen diagnose stellen, dit doet de huisarts!) dat de cliënt hulp nodig heeft bij pleinvrees en stelt een behandelplan op om samen met de cliënt te werken aan herstel van deze klacht.

6: Evaluatie en reflectie. Je moet als therapeut in staat zijn je behandeling en sessies te evalueren en je moet in staat zijn kritisch te kunnen reflecteren op de aanpak en het eigen handelen. Bijvoorbeeld: gedurende de behandeling maakt de hypnotherapeut de balans op, hoe gaat het met de therapie en hoe is de uitwerking op de cliënt? Hoe is de interactie tussen cliënt en de hypnotherapeut? Zijn er verbeterpunten?

7: Indicatiestelling. Dit is het eerste contact dat de therapeut heeft met de cliënt voorafgaand aan de behandeling. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut brengt bij het eerste ‘intakegesprek’ grofweg in kaart wat het doel is van de behandeling van de cliënt.

8: crisisinterventies. Bij een mogelijke onhoudbare toestand tijdens of voorafgaand aan de handeling is de therapeut in staat om een interventie te plegen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut ondervindt dat de cliënt verslavingsproblematiek heeft die zo disruptief is dat de cliënt (en de behandeling) zo niet verder kan. De hypnotherapeut legt tijdens een interventie uit aan de cliënt en mogelijk ook aan zijn of haar familie/directe omgeving, dat de cliënt hiervoor geholpen dient te worden door specialisten in een verslavingskliniek.

9: Kennis van de beroepspraktijk, praktijkvoering en juridische aspecten. De behandelaar begrijpt wat een degelijke praktijkvoering inhoudt, werkt beroepsmatig en begrijpt de juridische verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit het voeren van een alternatieve praktijk.

10: Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren. De behandelaar onderhoudt contact met collega’s in het veld die aan het beroepsprofiel voldoen. De therapeut en zijn/haar cliënten halen daar profijt uit. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut loopt tegen klachten van de cliënt aan die hij als lichaamsgericht beschouwt. Vervolgens verwijst de hypnotherapeut de cliënt door naar een holistische masseur die de behandeling van deze cliënt overneemt.

7. Professionele houding

De screening commissie beoordeelt tijdens het screening proces of de therapeut heeft geleerd om zich professioneel te gedragen. Als een therapeut zich tijdens het screening proces onbeleefd of ongepast gedraagt dan kan dit reden zijn voor de screening commissie om te twijfelen aan de professionaliteit van de therapeut. Als een therapeut niet geleerd heeft om zich professioneel te gedragen terwijl deze in functie is dan kan dit reden zijn om een therapeut niet toe te laten. Hetzelfde geldt voor therapeuten die al vergoedbare CAT-therapeuten zijn: bepaald gedrag kan reden zijn om de erkenning van deze therapeut in te trekken. Het contact tussen een vergoedbare CAT-therapeut en beroepsorganisatie CAT-vergoedbaar is professioneel van aard: de therapeut en de beroepsorganisatie zijn een gelijkwaardige zakelijke overeenkomst aangegaan. Contact tussen een vergoedbare CAT-therapeut en beroepsorganisatie CAT-vergoedbaar is zakelijk contact tussen twee rechtsvormen vertegenwoordigd door personen in functie. De praktijk van een vergoedbare CAT-therapeut is altijd geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

8. Zorgverzekeraars

Elke therapeut die voldoet aan het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut begrijpt dat zijn of haar cliënten de behandelingen gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen door de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden ZorgMenzisPMA, Anderzorgde drie Zorgkantoren Groningen Twente en ArnhemMenzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

De therapeut respecteert de zorgverzekeraar en houdt zich aan de eisen die deze zorgverzekeraars stellen. Beroepsorganisatie CAT-vergoedbaar waarborgt deze eisen zodat jij onbezorgd je praktijk kunt voeren. Mocht de beroepsorganisatie wat betreft je werk of je praktijkvoering iets opmerken dat niet voldoet aan de eisen van zorgverzekeraars, dan gaat de beroepsorganisatie een gesprek met je aan waarin zij met je zullen doornemen wat er eventueel aangepast kan worden. CAT-vergoedbaar garandeert dat het nooit meer eisen aan je praktijk zal stellen dan strikt noodzakelijk. Het is belangrijk dat je als behandelaar let op wat er wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Als je beroepsorganisatie je heeft uitgelegd dat een bepaalde behandelvorm niet wordt vergoed door een van de zorgverzekeraars, moet dit duidelijk worden gecommuniceerd naar je klanten. Zodoende komen er geen onterechte vragen voor vergoedingen voor uitgesloten behandelvormen binnen bij de zorgverzekeraar.

9. btw

CAT-vergoedbaar garandeert geen btw-vrijstelling. Het is belangrijk dat de vergoedbare CAT-therapeut het btw-identificatienummer op websites en op facturen plaatst.

10. Inrichting praktijkruimte

Je praktijk moet voldoen aan bepaalde richtlijnen. Het is begrijpelijk dat dit enige onzekerheid voor je oplevert. De visitatie commissie staat je graag bij en heeft voor iedere situatie handige tips en manieren om deze regels op een eenvoudige manier toe te passen. Je kunt deze regels nalezen in het Reglement onderaan deze website. Alle PLATO Register vergoedbare CAT-therapeuten hebben een visitatie verplichting en moeten gevisiteerd worden door visiteurs. Indien je elders recent gevisiteerd bent en dit kunt aantonen met een positief verslag dan kun je in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen van de visitatieverplichting.

In het kort de richtlijnen:

 • De praktijk moet hygiënisch zijn
 • Er moet een toilet aanwezig zijn
 • Er moet een wachtruimte zijn (tenzij aangetoond wordt dat deze niet nodig is)
 • Gesprekken in de behandelruimte moeten niet kunnen worden gehoord of gezien als je niet in de ruimte aanwezig bent
 • De jaarlicentie is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar
 • Het GAT-bewijs van inschrijving is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar
 • Er moet een brand deken aanwezig zijn in de praktijk
 • De therapeut maakt gebruik van kwaliteitspraktijk.nl (gratis beschikbaar voor vergoedbare CAT-therapeuten) of heeft op een andere manier een elektronisch inzichtelijk cliënten dossier ingericht
 • Er moet een duidelijk aangegeven vluchtroute zijn in geval van brandgevaar indien je in een groot gebouw werkt of als er geen duidelijke uitgang is uit het praktijkgebouw.
 • Een minderjarigen toestemmingsformulier moet voorhanden zijn
 • Een behandelovereenkomst moet voorhanden zijn
 • Een nota (met K-nummer en CAT-vergoedbaar nummer) moet voorhanden zijn

Voor als de visiteur langskomt:

 • Het diploma van de complementaire hoofdleiding moet aanwezig zijn ter inzage
 • De diploma(s) van de PLATO-opleidingen(en) moet(en) aanwezig zijn ter inzage

Werk je ambulant?
Dan moet je aantonen dat je tijdens deze behandelingen alle documentatie bij je hebt waarmee je je cliënten informeert over je aansluiting bij de beroepsorganisatie en over je klachtenregeling. Verder moet je als ambulant therapeut andere benodigde documenten voorhanden hebben zoals de behandelovereenkomst en een minderjarigen toestemmingsformulier.

11. Intervisie

Bij dit vergoedbare CAT-profiel is intervisie verplicht. Het is belangrijk contact te houden met je collega’s en je kennis up to date te houden door de intervisie bijeenkomsten bij te wonen. CAT-vergoedbaar is als jouw beroepsorganisatie verantwoordelijk voor het kwaliteitskeurmerk van je praktijkvoering.

Intervisie groepjes op locatie in de regio
Misschien heb jij al een leuk intervisie groepje en wil je deze graag behouden. Je spreekt bijvoorbeeld af met vakgenoten uit de regio bij elkaar thuis of bij elkaar in de praktijk. Op deze manier is intervisie zinvol, essentieel en zelfs sociaal. Dit is de klassieke manier van intervisie die ook binnen het CAT-vergoedbaar gangbaar is. `

Wat zijn de basisregels?

 • Elke intervisie groep moet uit tenminste drie PLATO-therapeuten bestaan (het is mogelijk dat niet PLATO-therapeuten meedoen)
 • Deze therapeuten voeren een behandelvorm uit die hetzelfde of vergelijkbaar is met die van jou
 • Intervisie moet 6 uur per jaar plaatsvinden verspreid over een kalenderjaar
 • Tijdens een intervisie worden besproken cliënten geanonimiseerd behandeld
 • Een intervisie sessie duurt tenminste 2 uur
 • Na elke intervisie sessie upload elke deelnemende vergoedbare CAT-therapeut van de intervisie groep een ingevulde versie van het intervisieverslag in zijn/haar account op de website.

Hoe vind ik mede vergoedbare CAT-therapeuten om een groepje te starten? Deze kun je vinden op deze website in het menu onder ‘Vergoedbare CAT-therapeuten’. Je vindt daar een kaartje, met alle vergoedbare CAT-Therapeuten.

12. Bij- en nascholing

Om te voldoen aan het vergoedbare CAT-profiel moet je als therapeut zorgen dat je elk jaar je kennis up to date houdt, dit wordt bij- en nascholing genoemd. Het is noodzakelijk dat je beroepsorganisatie als kwaliteitsbewaker kan garanderen aan zorgverzekeraars dat jij als therapeut aan de eisen blijft voldoen. Zodoende kun jij blijvend gedeeltelijke vergoedingen vanuit het aanvullende pakket als service aan jouw cliënten bieden. Het is een mooie optie voor je cliënten! Alle bij- en nascholing moet erkend zijn door GRO: gatregisteropleidingen.nl en kan erkend zijn door CPION, SNRO, SKB, door erkende beroepsorganisaties of koepels (in bepaalde gevallen KTNO). Volg jij de bij- en nascholing bij het instituut van jouw alternatieve hbo ”hoofdopleiding” dan is dit altijd goed. Jaarlijks gaat dit om: Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing, 6 uur bijscholing MBK/PsBK Vergeet dus ook niet dat de PLATO kennis up to date moet blijven! Elk jaar wordt er verwacht dat je geldige bijscholing volgt voor de Medische basiskennis en/of de Psychosociale basiskennis. Deze PLATO bijscholing moet altijd erkend zijn door GRO, CPION, SNRO en in bepaalde gevallen CGO.

LET OP: De jaarlijkse vakgerichte bij- en nascholingsuren mag je over 3 jaar uitspreiden. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut volgt een bijscholing NLP van 18 studiebelastingsuren. Dit levert de therapeut voldoende vakgerichte bij en nascholing op voor 3 kalenderjaren omdat deze 6 uur per jaar vakgerichte bijscholing moet volgen. Deze overschotten kunnen meegenomen worden naar volgende jaren, maar het kan niet andersom met terugwerkende kracht. Daarnaast moet deze therapeut nog steeds 6 uur vakliteratuur lezen, 2 uur vrije invulling doen en 6 uur PLATO bijscholen per jaar.

Wat als ik MBK en PsBK heb gedaan?

In dat geval moet je beide PLATO opleidingen bijscholen: per jaar 6 uur MBK bijscholing + 6 uur PsBK bijscholing.

Wat als ik BIG-geregistreerd ben?

Als je BIG-geregistreerd bent en een opleiding vallend onder 5m, 5p, 9m, 12m, 22m of 21p hebt afgemaakt die in deze lijst staat dan kun je BIG-activiteiten (trainingsdagen en/of gewerkte uren) jaarlijks documenteren in het bestand: ‘BIG activiteiten uploaden op kwaliteitsysteem.nl – invulversie’ dat je kunt downloaden in je eigen account op kwaliteitsysteem.nl onder het tabblad ‘beroepsdocumenten’. Vul het in en upload het onder ‘bijscholing PLATO’ in je account. Hiermee kun je voldoen aan de jaarlijks verplichte bij- en nascholingsuren PLATO MBK en/of PsBK. 

LET OP: Wanneer je een PLATO norm opleiding uit deze lijst hebt gevolgd moet je nog steeds voldoen aan de jaarlijks verplichte bij- en nascholingsuren PLATO MBK en/of PsBK: vrijstelling voor de opleiding MBK en/of PsBK betekent geen vrijstelling voor de bijscholingsverplichting.

13. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Elke vergoedbare CAT-therapeut kan zich met korting aansluiten bij het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijk Wkkgz geschilleninstantie voor complementaire therapeuten. Als een van je cliënten een klacht heeft over de behandeling dan heeft deze de mogelijkheid deze in te dienen bij GAT (indien geregistreerd bij GAT). De GAT-klachtenfunctionaris zal met jou en je cliënt in gesprek gaan met als doel samen tot een oplossing te komen. Sinds de invoering van de wet Wkkgz is het wettelijk verplicht dat jij als therapeut deze service aan je klanten biedt.

14. Een onafhankelijke geschillencommissie

Om te voldoen aan het beroepsprofiel moet je aangesloten zijn bij een volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. De Wkkgz partner van het Collectief Alternatieve Therapeuten is de GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Mocht een cliënt een klacht hebben over je behandeling dan kan deze de klacht neerleggen bij het GAT die deze klacht bij de volledig onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris brengt. Mocht de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen samen met jou en je cliënt dan heeft de klager de gelegenheid de klacht, die nu een geschil is geworden, voor te leggen aan de geschillencommissie. De klager dient om deze stap te nemen het klachtengeld (25 euro) te betalen aan de commissie. Dit klachtengeld krijgt de klager terug als deze in het gelijk wordt gesteld. Deze commissie kan vervolgens tot zes weken de tijd nemen om te oordelen en te komen tot een bindend advies. De proceskosten hiervoor kunnen aanzienlijk zijn. Het oordeel van de geschillencommissie kan bestaan uit een schadeclaim die kan oplopen tot totaal 25.000 euro.  De volledig onafhankelijke geschillencommissie van de GAT bestaat uit 2 objectieve advocaten en alternatieve vakspecialisten. Zodoende kan er een objectief en rechtvaardig oordeel tot stand komen. De wet bepaalt dat indien de klager in het gelijk wordt gesteld, de proceskosten en de eventuele schadeclaim op jou als therapeut worden verhaald. Hier komt een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om de hoek kijken!

Let op! De proceskosten en eventuele schadeclaim vallen onder de dekking bij de verzekeraar als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over de polisvoorwaarden verwijzen wij je door naar batverzekeringen.nl

15. Tuchtrecht en beroepscode

Om te voldoen aan het vergoedbare CAT-profiel dient de therapeut te vallen onder tuchtrecht. Tuchtrecht kan een preventieve werking hebben omdat er een beroepscode aan gekoppeld is. Deze beroepscode is een verzameling van handige richtlijnen voor verstandige praktijkvoering. De vergoedbare CAT-therapeut dient zich te houden aan deze beroepscode die gebonden is aan het tuchtrecht. Verschillende zorgverzekeraars eisen dat therapeuten onder tuchtrecht vallen.

Vergoedbare CAT-therapeuten worden geregistreerd bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) De GAT heeft op 26 april 2019 GAT-tuchtrecht ingevoerd en elke vergoedbare CAT-therapeut die geregistreerd is bij erkende geschillencommissie GAT valt onder het GAT-tuchtrecht.

16. Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Om te voldoen aan het vergoedbare CAT-profiel moet je als therapeut een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die alle aspecten van het therapeutschap dekt. Dit is nodig om een aantal redenen: 1. Het Wkkgz proces. Zoals je kunt lezen in punt 12 kan in het laatste stadium van het Wkkgz proces een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang zijn voor de therapeut. De polis van je verzekering dient dan de Wkkgz proceskosten en de daaruit eventueel voortkomende schadeclaim te dekken. Het is onnodig om te onderstrepen dat dit erg belangrijk is. 2. Schade buiten de Wkkgz. Daarnaast kan er sprake zijn van schade die buiten de Wkkgz valt, ook deze schade dient gedekt te worden in de polisvoorwaarden van je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. CAT-vergoedbaar heeft als verzekeringspartner de BAT: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten, waar jij met korting een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten. Ook productaansprakelijkheid valt onder de BAT polis. Kort en duidelijk leggen wij aan je uit wat beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid inhoudt:

 • Beroepsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voortkomt uit behandelingen die je geeft als alternatieve therapeut. Bijvoorbeeld: na de hypnotherapeutische sessie heeft de cliënt chronisch hoofdpijn. De cliënt klaagt bij de instantie en wordt in het gelijk gesteld. In dit voorbeeld is er een schadeclaim verbonden aan het bindende advies van de commissie. De hypnotherapeut moet de proceskosten en een schadeclaim betalen. De volledige Wkkgz reikwijdte valt onder beroepsaansprakelijkheid. Mocht er een tuchtrechtszaak voortkomen uit het Wkkgz proces dan valt dit ook onder de beroepsaansprakelijkheid.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die je cliënt kan oplopen die buiten je behandelingen valt maar wel binnen de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Bijvoorbeeld: Een cliënt krijgt na de hypnotherapeutische behandeling een loszittende dakpan op het hoofd bij het verlaten van de praktijkruimte van de hypnotherapeut. De schade moet vervolgens vergoed worden door de hypnotherapeut omdat deze hiervoor aansprakelijk is.
 • Productaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voort komt uit de verkoop van alternatieve producten of alternatieve geneesmiddelen.

Let op! De verzekeraar geeft alleen dekking als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie, neem contact op met batverzekeringen.nl

17. AVG en privacy protocol

Om te voldoen aan het dit vergoedbare CAT-profiel moet je je als therapeut houden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese privacy wetgeving die sinds 2018 moet worden nageleefd door vergoedbare CAT-therapeuten. De beroepsorganisatie CAT-vergoedbaar helpt je op eenvoudige en overzichtelijke wijze te voldoen aan de AVG. Deze richtlijnen zijn voor elke therapeut inzichtelijk.

18. Website behandelaar

Om aan het vergoedbare CAT-profiel te voldoen moet je als therapeut een duidelijke representatieve website hebben die een duidelijk en eerlijk beeld geeft van jou als behandelaar. Op deze website wordt duidelijk omschreven wat de behandelvormen zijn die je toepast in je praktijk, wat de prijzen zijn van je behandelingen (dit is geen verplichting) en welke behandelingen die je geeft gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering en welke behandelingen niet vergoed worden. Op de website is het virtuele schild geplaatst en op de website wordt melding gemaakt van de Wkkgz geschilleninstantie waar je bent aangesloten. Zodoende krijgen je cliënten een indruk van wat zij kunnen doen als zij niet tevreden zijn over de behandeling en weten zij dat je aangesloten bent bij een erkende beroepsorganisatie. Door het geven van deze informatie op je website kan je (potentiële) client dan eventueel ook nagaan of je echt aangesloten bent bij beroepsorganisatie CAT-vergoedbaar.

In het kort de richtlijnen voor de websites van therapeuten:

 • Het schild is geplaatst zijn en is klikbaar gemaakt naar: https://catvergoedbaar.nl/
 • Op de website staat duidelijk wat voor behandelvormen je toepast in de praktijk
 • De prijzen van de behandelingen staan duidelijk op de website (geen verplichting)
 • Het GAT-schild moet geplaatst zijn en klikbaar zijn naar: https://gatgeschillen.nl/ met bijbehorende tekst (erboven geplaatst): ”Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Website visitatie
Alle websites van therapeuten worden actief gecontroleerd. Tijdens de visitaties doen de visiteurs ook een website visitatie. Mochten er dingen ontbreken of nog niet goed ingericht zijn dan zijn de visiteurs er om je verder te helpen met je website!

19. Uitgesloten behandelvormen

Sommige behandelvormen zijn uitgesloten. Deze staan beschreven in het Reglement.

20. Van der Wilk gedachtegoed

Om te voldoen aan dit vergoedbare CAT-profiel moet je als therapeut het Van der Wilk gedachtegoed respecteren.

21. Zelfherstellend vermogen

Om te voldoen aan het vergoedbare CAT-profiel wordt van een complementair behandelaar een holistische visie en benaderingswijze verwacht die er op gericht is het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren. Een vergoedbare CAT-therapeut is niet slechts een symptoombestrijder. De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met de cliënt naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.

Bronnen: